Masashi Sugawara 2 matches

Released 2019

7SEEDS 2019 3.0/5 TV-MA SuperHD Play Queue Netflix Page trailer Shy Natsu awakens as part of a group chosen to ensure the survival of humanity. Together, they have to survive on a changed Earth. Nao Toyama, Jun Fukuyama, Katsuyuki Konishi, Yoko Soumi Jun 28, 2019 8

Released 2006

Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom 2006 2.0/5 TV-PG SuperHD Play Queue Netflix Page trailer Exuberant ninja Naruto teams up with his pals Sakura and Kakashi to escort Prince Michiru and his son, Hikaru, to the Crescent Moon kingdom. Junko Takeuchi, Chie Nakamura, Yoichi Masukawa, Kazuhiko Inoue dir. Toshiyuki Tsuru 95 minutes Sep 01, 2019 1