Season

Season 1 2012 TV-14 SuperHD Play Netflix Page During the Warring States period, Qin state ruler Duke Xiao recruits statesman Shang Yang to help enact bold reforms that transform western China. Yu Entai, Ning Jing, Fu Miao, Dalong Fu Jul 01, 2017