Pick a random title Naruto Shippuden: The Movie

2007 6.9/10 (2.8k) TV-14 SuperHD 91 minutes

The adventures of adolescent ninja Naruto Uzumaki continue as he's tasked with protecting a priestess from a demon -- but to do so, he must die.

Play Netflix Page IMDB

Junko Takeuchi, Koichi Tochika, Yoichi Masukawa, Masako Katsuki, Debi Mae West, Chie Nakamura, Brian Donovan, Steve Staley, Kate Higgins, Maile Flanagan, Showtaro Morikubo, Kazuhiko Inoue, Ayumi Fujimura, Fumiko Orikasa, Masashi Ebara, Keiko Nemoto, Romi Park, Hajime Kamegaki, Koichi Tochika, Keisuke Oda, Daisuke Kishio, Hidetoshi Nakamura, Tetsuya Kakihara, Kisho Taniyama, Miyuki Sawashiro, Katsuyuki Konishi, Daisuke Ono, Seizo Kato Directed by Hajime Kamegaki

Action, Action & Adventure, Action Sci-Fi & Fantasy, Anime, Anime Action, Anime Fantasy, Anime Features, Anime Sci-Fi & Fantasy, Asian Movies, International Movies, Japanese Movies, Sci-Fi & Fantasy, Shounen Anime

Original language: Indonesian

Language audio available in United States: Dari, Indonesian

Language subtitles available in United States: Dari

Available in these countries: Canada, Japan, United States

Available since Apr 14, 2015.